Bioloģiskā daudzveidība

Bioloģiskā daudzveidība nozīmē dzīvo organismu formu dažādību visās vidēs, to skaitā sauszemes, jūras un citās ūdens ekosistēmās un ekoloģiskajos kompleksos, kuru sastāvdaļas tās ir.  Tā ietver daudzveidību sugas ietvaros, starp sugām un starp ekosistēmām (Likums “Par 1992. gada 5. jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko daudzveidību”).

Agro bioloģiskā daudzveidība (bioloģiskā daudzveidība lauksaimniecībā) ir daļa no bioloģiskās daudzveidības, kas ietekmē lauksaimniecības vidi un mijiedarbojas ar to.

Agro bioloģiskā daudzveidība ietver dzīvības formas, kas nepieciešamas veselīgas lauksaimniecības ekosistēmas saglabāšanai, tomēr tajā ietilpst arī organismi, kuri apdraud kultūraugu veselību. Organismus, kas palīdz lauksaimnieciskajā ražošanā, dēvē par "labvēlīgajiem"; tās sugas, kuras traucē vai kavē lauksaimniecisko ražošanu, dēvē par "kaitēkļiem".

Bioloģiskā daudzveidība ir galvenais lauksaimniecības produktivitātes un vides aizsardzības priekšnoteikums.

Aizsargjoslu ievērošana, zaļināšanas platības un pievilcīgu nektāraugu apputeksnētāju joslu izveidošana ir efektīvi risinājumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Informatīvie materiāli:

Brošūra "Apputeksnētāji un lauksaimniecība" (angļu val.)