Droša AAL lietošana

LAALRUTA sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD) un Eiropas augu aizsardzības asociācijas (ECPA) atbalstu 2012. gadā uzsāka īstenot projektu “Drošas un ilgtspējīgas lietošanas iniciatīvu” (DLI) Latvijā ar mērķi informēt lauksaimniekus par cilvēkam un videi drošu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu.

Projekta mērķis ir veicināt atbildīgu, pareizu un drošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas praksi, lai samazinātu kaitīgo ietekmi uz to cilvēku veselību, kuri strādā ar AAL. Riskus var mazināt, ievērojot labas lauksaimniecības prakses principus, ieviešot inovatīvus risinājumus (piemēram, slēgtu uzpildes sistēmu – SUS), kā arī izmantojot jaunākās smidzināšanas tehnoloģijas.

Projekta ietvaros akcents tiek likts uz

  • produkta marķējuma un lietošanas instrukcijas prasību ievērošanu;
  • centieniem samazināt iespējamo AAL lietotāja/ operatora pakļaušanu negatīvai iedarbībai, izmantojot mūsdienīgas darba aizsardzības metodes;
  • darbinieku iespējamās saskarsmes ar AAL samazināšanu, izmantojot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus;
  • tukšā iepakojuma skalošanu, tā samazinot ietekmi uz vidi;
  • AAL lietošanas iekārtu pārbaudi;
  • zināšanu uzlabošanu/papildināšanu, izmantojot apmācību un izglītības programmas;
  • sabiedrības informēšanas un izpratnes veidošanas pasākumiem.

Nepieciešamība uzlabot darba drošību, strādājot ar AAL, bija izšķirošs faktors, kas lika nozares speciālistiem izstrādāt DLI, lai miljoniem lauksaimnieku uzlabotu darba drošības apstākļus. 2002. gadā ECPA uzsāka īstenot iniciatīvu par drošu un pareizu ALL lietošanu Eiropas valstīs. 

Sargājot augus, sargā sevi, citus un apkārtējo vidi!

Informatīvie materiāli:

Rokasgrāmata par cilvēkam un videi drošu AAL lietošanu

12 soļi par cilvēkam un videi drošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Infolapa par pareizu un atbilstošu aizsargcimdu lietošanu

10 ieteikumi neprofesionāliem AAL lietotājiem par drošu un pareizu AAL lietošanu 

​