Likumdošana

AAL, izņemot medikamentus, ir viskontrolētākā un juridiski regulētākā ķīmiskās rūpniecības nozare. Latvijas lauksaimniekiem šajā jomā ir saistošas dažādu tiesību aktu prasības gan Eiropas Savienības, gan valsts iekšējā likumdošanā.

ES likumdošana

Lai aizsargātu patērētāju un lietotāju veselību Eiropas Savienībā, piemēro šādus tiesību aktus:

·         Eiropas Parlamenta un EK Padomes Regula 1107/2009 – regulē darbīgo vielu un šo darbīgo vielu sastāvā esošo AAL atļaušanu. Šie noteikumi ietver arī nosacījumus par AAL laišanu tirgū, to pareizu uzglabāšanu un lietošanu. Šo uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests;

·         Eiropas Parlamenta un EK Padomes Regula 396/2005 – regulē AAL maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus produktos. Produktus, kuros maksimāli pieļautie AAL atliekvielu daudzumi ir pārsniegti, nedrīkst laist tirgū. Šo uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests;

·         Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai. Direktīvas prasības ir iestrādātas Latvijas nacionālajā likumdošanā.

  

Lai varētu izmantot AAL, katrā ES valstī tiek izsniegta atļauja AAL laišanai tirgū un uzturēts valstī reģistrēto AAL saraksts

Nacionālā likumdošana

Ministru kabineta noteikumi Nr. 509 Rīgā 2012. gada 24. jūlijā “Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr. 1107/2009”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 949 Rīgā 2011. gada 13. decembrī “Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 950 Rīgā 2011. gada 13. decembrī “Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1056 Rīgā 2009. gada 15. septembrī “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 491 Rīgā 2012. gada 10. jūlijā “Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 147 Rīgā 2013. gada 19. martā “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”